Poduzetnici koji imaju pad prihoda/primitaka ili učine vjerojatnim da će im prihodi pasti najmanje 20 posto na godišnjoj razini moći će zatražiti odgodu plaćanja porezne obveze na tri mjeseca, evenutalno još tri, kao i obročnu otplatu te obveze, predviđaju dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. 

Sabor je prošli tjedan donio paket mjera za pomoć gospodarstvu i građanima zbog epidemije koronavirusa, među njima i set poreznih zakona kojima su regulirane mjere odgode plaćanja određenih poreza ili njihovu obročnu otplatu, a za to vrijeme se neće obračunavati kamata i neće teći zastara. 

Tako je dopunama Općeg poreznog zakona regulirano da će ministar financija pravilnikom propisati odgodu plaćanja određenih javnih davanja i njihova obročna otplata, a okvir za to je odredba o plaćanju poreza u "posebnim okolnostima".

Taj je pravilnik u ponedjeljak objavljen u Narodnim novinama (broj 35/2020) i stupit će na snagu u utorak, 24. travnja, a njime se određuje što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza i sl. 

Sukladno dopunama pravilnika, odgoda odnosno obročna otplata moći se se zatražiti za obveze poreza i drugih javnih davanja, izuzev carina i trošarina.

Prema tome, odgoda će se moći tražiti za porezne obveze kao npr. PDV, porez na dohodak i dobit, te druga javna davanja (kao npr. doprinosi, pristojbne, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sl.), bez obračuna kamata. Odgoda će se odobriti na rok od tri mjeseca, a, ako posebne okolnosti potraju duže, može se produžiti za još tri mjeseca.

Dospjelom će se, kako je regulirano, smatrati svaka porezna obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu nedavnih dopuna Općeg poreznog zakona.

Kako su dopune Općeg poreznog zakona stupile na snagu 20. ožujka, tako je prvo razdoblje za koje će odgoda moći biti odobrena od  20.ožujka do 20. lipnja, a bude li i produljenja tog roka za još tri mjeseca do 20. rujna ove godine. 

Iznimka od toga je dospjela porezna obveza poreza na dodanu vrijednost (PDV), kod kojega će se odgoda moći zatražiti za obvezu koja dospijeva u roku tri mjeseca, a počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu zakonske odredbe (što znači počevši od obveza koje dospjevaju u travnju). 

Zahtjeve za odgodu moći će podnosti poduzetnici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga.

Iznimno, predviđa pravilnik, podnositelj zahtjeva za dospjelu poreznu obvezu PDV-a može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna kuna (bez PDV-a) te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Nemogućnost plaćanja - pad prihoda za najmanje 20 posto na godišnjoj razini

Prema dopuni Pravilnika, smatrat će se da poduzetnik nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze - "ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine". 

Uz ispunjenje tih pokazatelja, spomenuti obveznici PDV-a trebaju dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Poduzetnici će za odgodu morati podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta, a takvima će se smatrati i zahtjevi podneseni elektroničkim putem odnosno putem sustava ePorezna.

O zahtjevima će porezno tijelo odlučivati u jednostavnom i žurnom postupku. 

Dopune pravilnika reguliraju i obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, a koja će se moći  omogućiti najduže na dvije godine (24 mjeseca).

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze moći će se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koja se ne može platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu poduzetnici će morati navesti na koje se odgođene obveze on odnosi, pri čemu može odabrati jednu od dvije mogućnosti - obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu ili obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva. 

Ministri financija odobrili odstupanje od proračunskih pravila EU-a

Ministri financija zemalja članica EU-a potvrdili su u ponedjeljak da su ispunjeni uvjeti za aktiviranje klauzule o odstupanju od proračunskih pravila kako bi se vlade mogle boriti s ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. 

"Ministri su postigli sporazum i dali odobrenje Europskoj komisiji da upotrijebi punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno da se primjeni fleksibilniji pristup u primjeni fiskalnih pravila na razini EU-a. Time će se dati mogućnost državama članicama da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji i osigurao što skoriji oporavak", izjavio je hrvatski ministar financija Zdravko Marić, koji je iz Zagreba predsjedavao video-konferencijom ministara financija.

Ministri su raspravljali o odgovarajućim mjerama na razini EU-a koje bi doprinijele smanjenju negativnog utjecaja koji virus Covid-19 ima na gospodarstva država članica. Poseban fokus je stavljen na mjere koje su usvojili Europska komisija i Europska središnja banka, čime bi se državama članicama olakšala provedba nužnih aktivnosti.

Europska komisija je u petak predložila da se aktivira  odredba o odstupanju od proračunskih pravila kako bi se zemljama članicama omogućilo da adekvatno reagiraju na krizu uslijed pandemije Covida-19 i ublaže ekonomske posljedice te bolesti.

U samom Paktu o stabilnosti i rastu predviđena je mogućnost aktiviranja odredbe o odstupanju od pravila koja se inače primjenjuju, u slučajevima izvanrednih okolnosti kao što je ova s pandemijom koronavirusa koji uzrokuje bolest Covid-19.

Pakt o stabilnosti i rastu osigurava fiskalnu disciplinu država članica, po kojem deficit proračuna opće države ne smije prelaziti tri posto BDP-a, a javni dug 60 posto BDP-a.

(Hina)