Puljanin Saša Artuković ovih je dana uputio prijave na adrese Državnog inspektorata u Zagrebu, Rijeci i Pazinu, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Gradu Puli, Istarskoj policijskoj upravi te medijima u kojima detaljno i uz puno fotografija dokumentira gotovo nezamisliv slučaj u 'graditeljskoj baštini'.

- Dulje od mjesec dana bezuspješno pokušavam dobiti pomoć i reakciju nadležnih institucija. Imam kuću u predgrađu Pule, u Šikićima, i sve je bilo u redu do početka protuzakonitog nasipavanja na susjednom terenu. Već sad mi je nanijeta velika šteta na kući, bitno su narušena mehanička svojstva moje građevine, a moguće je i ugrožavanje života i zdravlja stanara u mom objektu. A radovi se nastavljaju. 

Uz sve to investitor Filip Banovac još mi i prijeti. Ni policija nije reagirala - pretpostavljam zbog njegovih dobrih političkih veza. Naime, on je bio nadzorni na građenju Gradskog bazena u Puli, materijal za nasipavanje mu dovoze tvrtke Ceste i Vintijan (sve redom angažirane na gradskim investicijama) a oko nečeg mu pomaže i bivši gradski pročelnik Giordano Škuflić, sada direktor Vodovoda, veli nam Artuković. 

Pravu sliku možete vidjeti tek izlaskom na teren. U linku možete naći i dosta fotografija kao dokaz onome što već duže vrijeme ne uspijevam nikome objasniti. 

https://1drv.ms/u/s!Ap4kuZINzGvzs2EoQedOOREt5-J_?e=xLKKgC 

Od svih nadležnih moli hitnu intervenciju i prekid svih radova dok se ne ustanove sve relevantne činjenice izgradnje stambene zgrade na kč 3182/25.

U cijelosti donosimo i tekst prijave:

Prijava izvođenja radova građenja  na k.č. 3182/25 ko Pula zbog nanošenja štete i ugrožavanje bitnih mehaničkih svojstava moje građevine, te moguće ugrožavanje života i zdravlja stanara u mom objektu, situiranom na k.č. 3225/3.

Prema podacima na tabli na parceli :

INVESTITOR: SECUNDUM d.o.o.

IZVOĐAČ: MARIO PRIJEVOZ I GRADNJA d.o.o.

NADZOR: PREMIUM ING d.o.o. , Filip Banovac, mag.ing.aedif.

GRAĐEVINA: IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE

Vlasnik sam stambene građevine na k.č. 3225/3  koji je izgrađena sukladno izdanom odobrenju za građenje. Prije izvjesnog vremena na susjednoj parceli su započeti radovi na uređenju parcele i izgradnji bazena i, pretpostavljam, kuće. Prema visini bazena i količini materijala kojim se nasipava okućnica razvidno je da se teren nasipava u velikoj visini ogromnom količinom materijala.

Danima se na parcelu teškim kamionima dovoze velike količine građevinskog kamena koji se razbacuje po zemljištu. Prilikom iskrcavanja materijala, kamionima se nasipava i javna površina na kč. 3182/30 koja je u cijelosti prekrivena materijalom koje dovoze kamioni. Od nasipavanja  materijala i količine teških građevinskih strojeva nastaju vibracije okolnog tla i pojavljuju se pukotine po fasadi mog objekta. Sada kada je skinuta oplata bazena potpuno sam konsterniran visinom koju će nasip u konačnici imati. Nisam vidio projektnu dokumentaciju koja je odobrena nego prvu verziju projekta koji je kasnije izmjenjen.

Nakon toga nisam kontaktiran kao susjed investitora, nemam saznanja da li je i kada došlo do izmjene projekta i Građevinske dozvole, pojma nemam što se događa i što će se događati na susjednom zemljištu, redovno foto dokumentiram situaciju na susjednom gradilištu i štete na mom objektu. Sada sam siguran da sam u velikoj opasnosti ne samo da mi nekretnina popusti i popuca, izgubi svoju stabilnosti i  vrijednost, te da li je narušena statička stabilnost moje građevine, nego i da nisam siguran mogu li više unutra sigurno boraviti.

Zemlja na granici između naših parcela je ograđena žičanom ogradom, za osiguranje ovakve visine budućeg nasipa nužno je najprije osigurati nasip i okolne građevine potpornim zidom .Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima  (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19 i 31/20) potrebno je za svaki potporni zid iznad 1m visine izraditi glavni projekt i prijaviti gradilište, a što po mom saznanju nije učinjeno, niti o tome postoji izvješena ploča na gradilištu.

Nije mi jasno zašto ja kao neposredni susjed ovakve građevine nisam vidio projekte objekta i potpornog zida i nasipa, zašto nadležni ured nije naložio investitoru poduzimanje mjera osiguranja okoliša građevine i susjednih građevina.

Već sam se žalio na blizinu objekta koju SECUNDUM d.o.o. misli izgraditi na samom rubu moje parcele ali je žalba odbijena. Dopuštena je gradnja pomoćne kuhinje i sanitarnog čvora na koji sam se žalio a tek sada vidim da je to bio manji dio problema. Nakon nasipavanja terena i izgradnje spornog objekta, ja ću na svojoj granici imati zid visine cca 5 m. Probao sam kontaktirati nadzornog inženjera i predložio razmještaj objekta na udaljenost 3 m od ruba parcele i dobio sam poruku: 'Imaš puno više za izgubiti i nemoj se igrati, udaljenost je dobra a može biti i puno puno bliža. Nemoj me podcjeniti da se ne iznenadiš….Imaš nelegalan objekt skroz pa pogledaj malo svoje dvorište prije nego viriš u tuđe!'

Nakon takve poruke, odustao sam od daljnjih kontakata s g. Filipom Banovcem jer sam prijetnju shvatio prilično ozbiljno. Sumnjam na to da g. Filip Banovac ima jake političke veze kada sam sebi dopušta takvu komunikaciju sa sugovornicima. U prilog tome govori da je g. Filip Banovac angažiran kao nadzorni inženjer na dosta važnih gradskih projekata od strane Grada Pule. Dokumentirao sam i to da mu komunalno poduzeće CESTA d.o.o. dovozi i nasipava teren. Ista saznanja dobio sam i od ostalih sugovornika koji su imali prilike upoznati g. Filipa Banovca, apsolutno svi su potvrdili da se radi o vrlo arogantnom čovjeku koji ucjenama i prijetnjama gazi preko svih, što se može vidjeti iz njegove poruke.

Nisam imao izbora pa sam prijetnje i ucjene otišao prijaviti na MUP. Budući da sumnjam na političke veze g. Filipa Banovca, ni sam nisam siguran hoće li me netko sačekati u mraku i fizički me napasti. Na MUP-u su mi rekli da mi g. Banovac nije rekao da će me ubiti i nisu htjeli zaprimiti moju kaznenu prijavu. Ponudio sam i dodatnog svjedoka koji je bio ucijenjen od strane g. Banovca i ostavio potrebne podatke ali MUP do sada nije reagirao i sumnjam da hoće.

Tražim od nadležnih organa gore u naslovu navedenih:

  1. Da se izvrši upravni nadzor izdane građevinske dozvole, načina njenog izdavanja, zakonitosti njenog izdavanja i načina njene dostave susjedima.
  2. Da se trenutno izvrši nadzor građevinske inspekcije te usklađenost projekta s građevinskom dozvolom, kao i da li se radovi izvode u skladu s pravomoćnom Građevinskom dozvolom, te u slučaju odstupanja od projekta izda rješenje kojim se obustavljaju svi radovi na navedenoj parceli i pregledaju štete na mom objektu nastale od vršenja radova na susjednom zemljištu
  3. Da se provjeri da li izvođač radova ima ovlaštenje za vršenje ovakve vrste radova za objekt za koji je izdana građevinska dozvola
  4. Da se provjeri da li je izdanom Građevinskom dozvolom (kao i projektom na temelju koje je izdana) predviđeno nasipavanje tla u obimu i omjeru kojem se trenutno vrši, te da li postoji odgovornost nadzornog inženjera ako dozvoljava navoženje ogromne količine materijala velike visine ogromnim kamionima bez zaštitite granica građevinske parcele prema susjedima i zaštite od jake vibracija tla
  5. Da se provjeri da li je dozvolom uvjetovana izvedba potpornog zida prije vršenja navoženja i nasipavanja velike količine građevinskog materijala u cilju podizanja visine terena.
  6. Da se provjeri da li je investitoru dozvoljeno, makar i privremeno nasipavanje javne površine na kč. 3182/30

Molim Vas da netko reagira što prije jer svakim danom dolaze novi kamioni s dodatnim materijalom za nasipavanje. Za sve navedene tvrdnje postoje dokazi i svakim danom ima ih sve više. Molim sve navedene institucije da me zaštite jer ako se meni ili mojoj građevini bilo što dogodi svi navedeni će biti odgovorni. Nikakve zaštite, nikakvih dogovora, ničega. Samo trpljenje sile i štete, navodi Artuković u prijavi.

Pojašnjava da je Banovac praktički sam sebi nadzor na ovim radovima je je vlasnica dviju tvrtki SECUNDUM d.o.o. (Investitor) i PRIMUM ING. d.o.o. (Nadzor) jedna te ista osoba odnosno Astrid Banovac, supruga Filipa Banovca koji je ujedno uz nju direktor i zaposlenik u tvrtki PRIMUM ING. d.o.o. Oboje su prijavljeni na istoj adresi Koparska 39 u Puli a  također obje tvrtke imaju sjedište na istoj adresi, dakle, Koparska 39 u Puli.

I danas, kaže, na susjednu parcelu se iskrcavaju kamioni i kamioni kamena i zemlje, zatrpat će i mene ako mu dopustim, stoga apelira da mjerodavni reagiraju što brže. 

(iPress)