Nikolina Radulović, jedna od prvih suradnica pulskog gradonačelnika Borisa Miletića,  osuđena je danas na godinu dana zatvora, uvjetno, zbog prijevare u gospodarskom poslovanju. Presuda po tužbi Općinskog državnog odvjetništva iz 2014. je tim zanimljivija jer je Radulović u Gradu Puli, po posebnom ovlaštenju gradonačelnika Borisa Miletića, na čelu Službe za unutarnju reviziju Grada kao pročelnica ostala i nakon podizanja optužnice.

Sud je odlučio da oštećenom trgovačkom društvu I.T. ZEUS d.o.o., sa sjedištem u Premanturi, Radulović i drugookrivljeni Emil Žunec moraju vratiti iznos od 973.641,86 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Ukoliko osuđeni u roku od 6 mjeseci na nadoknade štetu sud može opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje zatvorske kazne u trajanju od jedne godine, navodi u nepravomoćnoj presudi sutkinja Kristina Knežević Červar. 

U presudi se uz ostalo navodi kako je prvookrivljena Radulović kao član Uprave trgovačkog društva Arcus Delta, tijekom studenog 2008. u Puli, zajedno i po prethodnom dogovoru s drugookrivljenim vlasnikom društva Emilom Žunecom, u nakani da za to trgovačko društvo pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, iskoristivši okolnost što se trgovačko društvo I.T. ZEUS d.o.o. nije u zemljišnim knjigama uknjižilo kao vlasnik nekretnina u Trgovačkom centru u Banjolama kupljenih od Arcus Delta d.o.o. prodala njihov dio, te ga potom uzela u leasing, navodi se u obrazloženju. 

Doveli u zabludu i PBZ

Radulović i Žunec su se, naime, obvezali za I.T. ZEUS d.o.o. ishoditi brisovno očitovanje hipoteke kod Hrvatske poštanske banke d.d. i upis prava vlasništva za trgovačko društvo IT Zeus d.o.o. u zemljišne knjige pri Općinskom sudu u Puli, prilikom pregovora drugookrivljenog Emila Žuneca s odgovornim osobama trgovačkog društva PBZ-LEASING d.o.o. o podizanju financijskog leasinga po principu  'sale and lease back' (kojim načinom korisnik leasinga privremeno prodaje svoju imovinu leasing društvu, imovinu i dalje nesmetano koristi kroz najam, a po isteku i otplaćenom leasingu imovina se vraća u vlasništvo prodavatelju).

No, prilikom zaključenja ugovora prvookrivljena Nikolina Radulović i drugookrivljeni Emil Žunec prešutjeli su da je izvanknjižni vlasnik ovih nekretnina trgovačko društvo I.T. ZEUS d.o.o. čime su odgovorne osobe PBZ-LEASINGA d.o.o. doveli u uvjerenje da je Arcus Delta d.o.o. vlasnih ovih nekretnina, pa su 24. studenog 2008.  u Puli, odgovorne osobe PBZ-LEASING d.o.o. ne znajući da je Arcus Delta d.o.o. prodalo navedene nekretnine I.T. ZEUS d.o.o., sklopili s Arcus Delta d.o.o. ugovor o kupoprodaji nekretnina i istog dana ugovor o financijskom leasingu temeljem koji se ugovora PBZ-LEASING d.o.o. uknjižilo u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Puli kao vlasnik navedenih nekretnina, čime su za trgovačko društvo Arcus Delta d.o.o., a na štetu I.T.ZEUS d.o.o. pribavili nepripadnu imovinsku dobit u iznosu od 89.543,00 eura.

Od točno neutvrđenog dana krajem mjeseca studenog 2008. do 9. ožujka 2009. u Puli i Banjolama, zajedno i po prethodnom dogovoru, prvookrivljena Nikolina Radulović kao član uprave trgovačkog društva Arcus Delta d.o.o. ovlaštena za zastupanje samostalno i pojedinačno i drugookrivljeni Emil Žunec kao vlasnik trgovačkog društva, u nakani da za Arcus Deltu pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, neistinito predočili Marici Špoljarić, direktorici trgovačkog društva I.T ZEUS d.o.o., da je Arcus Delta d.o.o. vlasnik nekretnina u Trgovačkom centru u Banjolama, prešućujući joj da je Arcus Delta d.o.o. prethodno 24. studenog 2008. s trgovačkim društvom PBZ-LEASING d.o.o. sklopilo o kupoprodaji i ugovor o financijskom leasingu istih nekretnina, temeljem kojeg ugovora je PBZ-LEASING kod Općinskog suda u Puli ishodilo uknjižbu prava vlasništva tih nekretnina, dovevši time Maricu Špoljarić u uvjerenje da je Arcus Delta d.o.o. doista vlasnih gore navedenih nekretninama.

Stoga je ona s njima 1. prosinca 2008. sklopila predugovor o prodaji poslovnih prostora u Trgovačkom centru u Banjolama, te je na ime kapare I.T. ZEUS d.o.o. isplatilo 2. prosinca 2008. iznos od 356.911,00 kuna, a potom 9. ožujka 2009. godine još iznos od 54.964,29 kuna sve na račun Arcus Delte d.o.o. koji je iznose zadržalo za sebe, a daljnja kupoprodaja poslovnih prostora po navedenom predugovoru nije realizirana, čime je Arcus Delta d.o.o., a na štetu I.T.ZEUS d.o.o., pribavilo nepripadnu imovinsku dobit u iznosu od 411.875,29 kuna.

Time su prvookrivljena Nikolina Radulović i drugookrivljeni Emil Žunec počinili svaki po jedno produljeno kazneno djelo protiv gospodarstva – prijevarom u gospodarskom poslovanju, navodi se u obrazloženju presude.

Prvookrivljena Nikolina Radulović osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te joj se izriče uvjetna osuda kojom se određuje da se izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine neće izvršiti ako prvookrivljena Nikolina Radulović u roku od četiri godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo.

Drugookrivljeni Emil Žunec osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te mu se izriče uvjeta osuda kojom se određuje da se izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine neće izvršiti ako drugookrivljeni Emil Žunec u roku od četiri godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo.

Nalaže se prvookrivljenoj Nikolini Radulović i drugookrivljenom Emilu Žunecu da solidarno nadoknade štetu trgovačkom društvu I.T. ZEUS d.o.o. isplatom iznosa od 973.641,86 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos od 373.570,81 kn teče od 3.rujna 2007. do isplate, na iznos od 81.053,35 kn od 22. veljače 2008. do isplate, na iznos od  81.053,35 kn od 30. lipnja 2008. do isplate, na iznos od 81.053,35 kn od 18. rujna 2008. do isplate te na iznos od 356.911,00 kn od 2. prosinca 2008. do isplate u roku od 15 dana.

Prvookrivljenoj Nikolini Radulović i drugookrivljenom Emilu Žunecu izriče se posebna obveza u roku od 6 mjeseci popraviti štetu počinjenu kaznenim djelom i to isplatom oštećenom trgovačkom društvu I.T. ZEUS d.o.o. iznos od 973.641,86 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud može prvookrivljenoj Nikolini Radulović i drugookrivljenom Emilu Žunecu opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje zatvorske kazne u trajanju od jedne godine na koju su osuđenu ako bez opravdanog razloga u roku od 6 mjeseci ne izvrše u potpunosti ili većoj mjeri obvezu nadoknade štete oštećeniku koji im je sudski naložena.

Nadalje, prvookrivljenoj Nikolini Radulović i drugookrivljenom Emilu Žunecu se nalaže da u roku od 15 dana nadoknade troškove kaznenog postupka i to svaki u iznosu od 35.000,00 kuna kao i sve ostale troškove kaznenog postupka o čijoj će visini sud odlučiti posebnim rješenjem.

Biti će zanimljivo pratiti hoće li Radulović i Žunec obeštetiti oštećeno trgovačko društvo obzirom da su i jedan i drugi pred sudom ustvrdili da nemaju nikakve imovine. Radulović je navela da joj je plaća cca. 9.000 kuna.

Presudu je izrekla sutkinja Kristina Knežević Červar uz prisustvo odvjetnika okrivljenih Marije Budimir i Saše Omeragića te zastupnika oštećenih pulskog odvjetnika Miodraga Klibe.

Što radi Nikolina Radulović u Službi za unutarnju reviziju?

Podsjetimo, u Službi za unutarnju reviziju Grada Pule obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

Navedeni poslovi uključuju:

izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;

provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;

provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja;

izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji
suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju
obavljanje ostalih poslova sukladno Zakonu, drugim propisima i isključivo po nalogu gradonačelnika.

(iPress)