ZA ČISTO MORE

Projekt „POBOLJŠANJE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJAMA UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI“ uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području Umaga, Savudrije te Novigrada.

Cilj projekta je unapređenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje.

Projekt obuhvaća izgradnju dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te radove proširenja i rekonstrukcije postojećeg sustava javne odvodnje, što obuhvaća:

 1. Izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag
 2. Rekonstrukciju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad
 3. Uklanjanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag, Savudrija, Nova Vas i Brtonigla
 4. Izgradnju spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Umag" i ispust uređaja
 5. Novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Savudrija – Umag
 6. Novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla
 7. Nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz kanalizacijskog otpada, električna dostavna vozila za prijevoz radnika i materijala, prijenosni agregat za struju, specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije, kamion nakladač za prijevoz mulja).

Projekt "POBOLJŠANJE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJAMA UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI" trajati će do kraja 2023. godine.

Riječ je o financijski najvećem i najkompleksnijem projektu koji provodi tvrtka 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Konačni benefiti projekta na predmetnom području bit će višestruki jer će se uz povećanje infrastrukturnih kapaciteta povećati kvaliteta života ljudi, a neposredno će se značajno pridonijeti očuvanju i zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 445.355.470,66 kuna bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj oglasa isključiva je odgovornost trgovačkog društva 6.MAJ ODVODNJA d.o.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER UN MARE PULITO

Il progetto: “MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEGLI AGGLOMERATI DI UMAGO-SALVORE-CITTANOVA” comprende gli investimenti nel sistema di scarico e di depurazione delle acque reflue nelle zone di Umago, Salvore, Cittanova e nelle zone circostanti.

Il progetto ha come scopo il miglioramento del sistema di scarico e di depurazione delle acque reflue e l’allacciamento di un maggiore numero di abitanti al sistema di scarico pubblico.

Il progetto comprende la costruzione di due impianti di depurazione delle acque reflue e i lavori di ampliamento e di ristrutturazione del sistema di scarico pubblico, il che comporta:

 1. la costruzione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di Umago
 2. la ristrutturazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Cittanova
 3. la rimozione degli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti di Umago, Salvore, Villanova e Verteneglio
 4. la costruzione delle tubazioni di allacciamento di Salvore-Umago al nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di Umago e la costruzione dello scarico dell'impianto
 5. la costruzione e la ristrutturazione del sistema di scarico Salvore-Umago
 6. la costruzione e la ristrutturazione del sistema di scarico Cittanova-Verteneglio
 7. la fornitura delle attrezzature necessarie per la manutenzione del sistema di scarico (la speciale autobotte per lo sblocco, lo svuotamento e il trasporto dei rifiuti della rete fognaria, i veicoli di consegna elettrici per il trasporto degli operai e del materiale, il generatore di corrente portatile, l'autobotte speciale per la depurazione della rete fognaria, il semirimorchio per il trasporto dei fanghi).

La completa realizzazione del progetto: “MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEGLI AGGLOMERATI DI UMAGO-SALVORE-CITTANOVA” è prevista entro la fine del 2023.

Si tratta del più grande e complesso progetto realizzato dalla società 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. che porterà a molteplici benefit per tutti i cittadini delle zone interessate. Inoltre, si contribuirà direttamente alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente grazie all'aumento delle reti infrastrutturali.

Il valore complessivo del progetto ammonta a 445.355.470,66 HRK, IVA esclusa, di cui il 71% sarà sovvenzionato dall’Unione europea, mentre il rimanente 29% sarà finanziato in parti uguali dalla Repubblica di Croazia, Hrvatske vode d.o.o. e 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

Questo progetto è stato cofinanziato dal Fondo di coesione dell’Unione europea.

Il contenuto di questa pubblicazione è responsabilità esclusiva della società 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

#

(ST)