Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad

U okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“, danas je u umaškoj gradskoj vijećnici potpisan ugovor za  „Projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad“.

Vrijednost ugovora za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad iznosi 197.854.247,65 kn bez PDV-a (247.317.809,56 kn sa PDV-om).

U okviru predmetnog ugovora predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag s pristupnom prometnicom te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad.

Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag uključujući obradu mulja i halu za solarno sušenja

Po izgradnji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na novoj lokaciji, postojećii uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu i Savudriji odlaze u povijest. Umjesto istih, izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 59.000 ES (ekvivalent stanovnika).
Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu - linije vode.
Ujedno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebna tehnološka zgrada – linije mulja te postrojenja za solarno sušenje mulja gdje je predviđeno sušenje mulja do minimalno 75% suhe tvari.

Tehnički opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad uključujući i obradu mulja

Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad nadograditi će s biološkim stupnjem pročišćavanja, odnosno nadograditi s I. na III. stupanj pročišćavanja ukupnog kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika). Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito sa pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu - linije vode.
Uz navedeno, predviđena je izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebne tehnološke zgrade – linije mulja. Tako obrađeni mulj će se dopremiti do postrojenja za solarno sušenja mulja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Umag

Radove na projektu će izvoditi zajednica ponuditelja HIDROINŽENIRING d.o.o., CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o, CID s.r.l., (Italija), GODINA d.o.o.

Ugovor su potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora te Boris Savnik, direktor vodećeg člana zajednice HIDROINŽENIRING d.o.o. kao predstavnik izvođača radova.

U kolovozu 2020. (18.8.2020.), potpisani su ugovori u sklopu dvije grupe radova:
• GRUPA 1: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV "Umag" i ispust uređaja
o Izvođač radova: Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina, Slovenija
o Investitor: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag
o Vrijednost ugovora: 84.280.195,67 kn bez PDV-a (105.350.244,59 kn sa PDV-om)

Temeljem ugovornih obveza predviđeno je spajanje kanalizacijskog sustava Savudrija na Umag, što uključuje izgradnju 13.434 m novih cjevovoda od lokacije postojećeg UPOV-a (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Savudrija do lokacije novog UPOV-a Umag, rekonstrukciju 3 crpnih stanica i izgradnju 1 nove crpne stanice. Predviđena je i rekonstrukcija 1.603 m havarijskih ispusta crpnih stanica te izgradnja glavnog ispusta novog UPOV-a Umag ukupne duljine 3.370 m, od čega je kopneni dio duljine 2.025 m, a podmorski dio 1.345 m. Provedbom navedenog projekta spojiti će se postojeće zasebne aglomeracije Umag i Savudrija u jednu aglomeraciju sa zajedničkim sustavom pročišćavanja otpadnih voda III. stupnja, na novoj lokaciji.
U okviru ugovora je također predviđeno uklanjanje postojećih UPOV-a Umag i Savudrija nakon izgradnje spojnih cjevovoda.
Predviđeno trajanje radova iznosi 31 mjesec.

• GRUPA 2: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija –Umag
o Izvođač radova: Zajednica ponuditelja: CGP d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, Slovenija i GRAFIST d.o.o. Sermin 7b, 6000, Koper, Slovenija
o Investitor: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag
o Vrijednost ugovora: 109.748.454,13 bez PDV-a (137.185.567,66 sa PDV-om)

U okviru ugovora je predviđena novogradnja (proširenje) sustava odvodnje aglomeracije Umag-Savudrija, u naseljima koji nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, i to 43.097 m cjevovoda sa izgradnjom 13 novih crpnih stanica.
Radovi se mogu podijeliti na sljedeće cjeline / naselja:
 glavni kolektor Marija na Krasu – Ungarija uz koji se gradi mreža naselja Marija na Krasu, Kmeti, Sarbarica, Ćuk, Karpijan, Šćavonija i Galići.
 glavni kolektor Valica-Barboj-Soši sa kanalizacijskom mrežom spomenutih naselja, a kolektor se spaja na glavni kolektor Marija na Krasu-Ungarija
 glavni kolektori Juricani-Sošići i Sošići-Citovija, uz koje se gradi mreža spomenutih naselja, a kolektor se spaja na novu crpnu stanicu Petrovija 1
 glavni kolektor Vilanija-Citovija koji se spaja na novu crpnu stanicu Petrovija 1 sa mrežom naselja Vilanija
 izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Riva-Laura, Crveni Vrh, Valfontane, Alberi i Vila Cijani uključujući crpnu stanicu „Kanegra“
 preostala izgradnja mreže u naseljima: Fratrici, Dolinci i Pelegrin

Predviđena je i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje od čega 3.320 cjevovoda, 3 crpne stanice i 1.710 m havarijskih ispusta crpnih stanica. Ugovor ukupno obuhvaća 30 zasebnih građevinskih dozvola.
Tijekom 2019. i 2020. godine u sklopu projekta realizirana je nabava specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje:
 specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz kanalizacijskog otpada
 električna dostavna vozila za prijevoz radnika i materijala
 prijenosni agregat za struju
 specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije
 kamion nakladač za prijevoz mulja

U tijeku je provedba postupka javne nabave za zadnju grupu radova „Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla“ ukupne procijenjene vrijednosti od 49.307.883,00 kn bez PDV-a koja uključuje:
 spajanje sustava Brtonigla na Novigrad, odnosno izgradnju 8.562 m kolektora i 2 crpne stanice
 proširenje sekundarne mreže ukupne duljine od 1.295 m
 rekonstrukcije postojeće mreže ukupne duljine 2.944 m i rekonstrukciju crpnih stanica 3 kom
 rekonstrukciju postojećih havarijskih ispusta ukupne duljine od 1.562 m
 uklanjanje postojećih UPOV-a Brtonigla i Nova Vas
 izgradnju oborinske kanalizacije starogradske jezgre grada Novigrada – 1.433 m

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kn bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o..

(iPress)