Jedan od deset najbolje rangiranih gradova po izdvajanju za socijalnu zaštitu, a kako je to pokazala naša nedavno objavljena analiza podataka FINE o izvršenju proračuna u 2022. godini (za 2023. podaci još nisu dostupni), je grad Poreč. Naime, jedan od hrvatskih gradova u kojima se i najkvalitetnije živi, u analiziranoj je godini po stanovniku za ovu namjenu po stanovniku izdvojio 707,22 kune, objavio je gradonačelnik.hr.

Naknade građanima

Socijalni program Grada Poreča prilično je bogat i sastoji se od nekoliko elemenata. Prvi element čine naknade koje se dodjeljuju građanima u potrebi, uglavnom na njihov zahtjev, a neke i na zahtjev lokalnih ustanova u području socijalne skrbi. Riječ je naknadama namijenjenima obiteljima s malom djecom (naknade za novorođeno dijete, za prehranu dojenčadi, prijevoz učenika srednjih škola, boravak djece u jaslicama i vrtićima, prehranu djece u osnovnim školama, produženi boravak učenika u osnovnim školama, kupnju udžbenika i dodatnog obrazovnog materijala), naknadama namijenjenima općenito građanima u potrebi (za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne naknade, naknade za plaćanje pogrebnih troškova, naknade vezane uz socijalno-zdravstvenu zaštitu građana, naknade za pomoć osobama u teškoj socijalno ekonomskoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata), zatim su tu naknade za umirovljenike (naknade socijalno ugroženim umirovljenicima, naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika) te naknade namijenjene posebnim skupinama (naknade za grobna mjesta hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, naknade za pomoć osobama koje su dobile poslovno uvjetovani otkaz zbog epidemije Covid 19, naknade za troškove prijevoza djece u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula). Za ove naknade u 2022. godini Grad Poreč izdvojio je ukupno 366.991 eura.

Osim davanja naknada, Grad svake godine povodom božićnih blagdana daruje prigodnim poklon paketima svoje najstarije građane smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, kao i u drugim domovima na području Istarske županije, a također daruje i članove Društva invalida Poreč kao i djecu smještenu u ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji.

Financiranje gradskih ustanova u području socijalne skrbi

Drugi element Socijalnog programa Grada Poreča čini sufinanciranje programa gradskih ustanova u području socijalne skrbi, odnosno Doma za starije i nemoćne osobe, Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad te Dnevnog Centra za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Od samog osnutka Doma za starije i nemoćne osobe Poreč u 2007. godini Grad su/financira sve usluge i programe koji se u njemu provode, a za što je u 2022. godini izdvojeno ukupno 584.492 eura. Sufinancira se smještaj za sedamdesetak korisnika iznosima do 55 posto ekonomske cijene, program poludnevnog boravka za starije osobe za oko 20 korisnika godišnje, a također se financira i program Hospicij-kućna skrb kao vaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi za oko 80 osoba godišnje. U sklopu tog programa je i posudionica ortopedskih pomagala koja godišnje ima oko 140 korisnika. Nadalje, sufinancira se program Medicinske rekreacije za starije koji se provodi pod stručnim vodstvom višeg fizioterapeuta, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Poreča za ukupno 240 korisnika. Grad također sufinancira i program Pomoći u kući koji je u sadašnjem obliku uveden 2022. godine i koji se sastoji od dva segmenta: pripreme i dostave toplih obroka te pomoći i njege u kući. Kroz socijalni program ove usluge u potpunosti se financiraju za 25 osoba.

Centar za pružanje usluga u zajednici, Zdravi grad Poreč, ustanova je čiji je osnivač Grad Poreč, a koja osigurava psihosocijalni nadstandard zajednice te brigu o zdravlju i kvaliteti života u najširem smislu i to svih mještana Poreča, Poreštine te sjeverozapadne Istre. Svoj rad provodi kroz programe savjetovališta i psiho-socijalno-zdravstvene skrbi, prevencije u vrtićima, školama i zajednici, programe vanbolničkog liječenja ovisnosti o alkoholu i drogama te prevencije i tretmana poremećaja vezanih uz prehranu. Za sufinanciranje ovih djelatnosti i programa u analiziranoj je godini izdvojeno ukupno 272.578 eura.

Grad Poreč jedan je od gradova osnivača ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula koja je centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju, odnosno invaliditetom. Ustanova ima sjedište u Puli, ali od 2015. godine ima i ispostavu u Poreču, koja je otvorena na inicijativu i zalaganje Grada Poreča te pruža usluge rane intervencije djeci s teškoćama u razvoju s područja sjeverozapadne Istre. Za redovno financiranje djelatnosti ustanove u 2022. godini izdvojeno je ukupno 65.034 eura.

Financiranje udruga

Treći element čini sufinanciranje udruga iz područja socijalne skrbi. Dio udruga se financira direktnom dodjelom temeljem posebnog zakona (primjerice, Gradsko društvo Crvenog križa Poreč) ili temeljem činjenice da su jedine na području grada ili županije koji pružaju određene usluge za specifične skupine korisnika (kao što je Centar za inkluziju i podršku u zajednici – osobe s intelektualnim teškoćama i Sigurna kuća Istra - žene žrtve obiteljskog nasilja).

Ostalim udrugama sredstva se dodjeljuju putem natječaja ukoliko njihovi projekti spadaju pod propisane prioritete za financiranje: podrška liječenim ovisnicima i članovima njihovih obitelji; kvalitetno provođenje slobodnog vremena te aktivno sudjelovanje u životu zajednice osoba starije životne dobi; sprječavanje rizika društvene isključenosti; osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice; osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom (slabovidnih i slijepih, gluhih i nagluhih i osoba s tjelesnim invaliditetom) u životu zajednice te uključivanje u sportske, rekreativne i druge aktivnosti u zajednici. Za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi je 2022. godine izdvojeno ukupno 149.884 eura.

Grad Poreč od 2023. godine uveo je i neke nove socijalne usluge kao što je Polica životnog osiguranja za štićenike domova za nezbrinutu djecu. Tako se, primjerice, financira kupnja police životnog osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici „Ruža Petrović“ iz Pule, koja ima prebivalište na području Grada Poreča, u vrijednosti 6.000 eura, kako bi joj se po izlasku iz Centra isplaćivala mjesečna renta u narednih dvije godine i time olakšalo u samostalnom životu i konkurentnosti na tržištu.

Tu je potom naknada za financiranje troškova edukacije radi prekvalifikacije teže u lakše zapošljiva zanimanja, odnosno, financiraju se edukacije za prekvalifikaciju u zanimanja koja su na porečkom području deficitarna.

„Naš je prioritet oduvijek isti – briga o svim generacijama. Važno nam je da smo podrška svojim sugrađanima u svim fazama života te da osim financijske podrške, osiguramo i institucionalnu podršku kako bi, primjerice, mogli doživjeti sretno i zdravo starenje u svojem gradu. Ponosni smo da smo, zahvaljujući takvom pristupu, postali prepoznati od struke kao jedan od gradova s najkvalitetnijim socijalnim programima, koji se svake godine prilagođavaju, ovisno o potrebama naših sugrađana.“, rekao je gradonačelnik Loris Peršurić. (iPress)