Skupština vjerovnika Uljanika u stečaju u utorak nije odlučila o sudskim nagodbama s 3. majem, a Županijsko državno odvjetništvo u Puli je, u ime države kao jednog od vjerovnika Uljanika, predložilo da se u nagodbama točno odrede sredstva osiguranja plaćanja tražbina koja će 3. maj dati Uljaniku. Stoga će se o sklapanju nagodbi ponovno odlučivati u nastavku Skupštine vjerovnika Uljanika u stečaju zakazanom za 30. ožujka.

Skupština vjerovnika Uljanika u utorak je na Trgovačkom sudu u Pazinu razmatrala davanje suglasnosti u vezi s dospjelim potraživanjima Uljanika, tj. suglasnost za sklapanje sudskih nagodbi u parničnim postupcima s 3. majem, u kojima je Uljanik tužitelj.

Riječ je o sudskim postupcima na Trgovačkom sudu u Rijeci, u kojima Uljanik tuži 3. maj radi isplate dospjelih potraživanja, više od 18 milijuna eura pozajmica, predujma i nepodmirenih računa, tj. dugovanja 3. maja prema Uljaniku, koja su nastala prije stečaja Uljanika.

Stečajna upraviteljica Uljanika Marija Ružić je na današnjoj Skupštini vjerovnika ustrajala kod prijedloga da se s 3. majem zaključe sudske nagodbe, navodeći da je to važno za mogućnost bržeg zaključenja stečajnog postupka Uljanika, kao i za mogućnost za 3. maj da pristupi dovršetku gradnje 527 i tako lakše pristupi restrukturiranju.

Prema zapisniku sa Skupštine, zamjenik ŽDO-a u Puli Željko Perčinlić, koji zastupa vjerovnika Republiku Hrvatsku, bio je suglasan s prijedlogom stečajne upraviteljice da se mirnim putem dovrše preostala tri parnična predmeta koji su u tijeku između Uljanika u stečaju i 3. maja, kao i s rokovima u predloženim sudskim nagodbama.

Plan restrukturiranja

Međutim, RH kao vjerovnik u ovom stečajnom postupku predlaže da se ovako utvrđena tražbina na neki način i osigura, odnosno da 3. maj da određena sredstva osiguranja plaćanja tražbina koje bi se na ovaj način obvezao platiti sudskim nagodbama. Predlaže da prije svega 3. maj predloži koja sredstva osiguranja ima na raspolaganju, vjerovnicima u ovom postupku prihvatljivi bi bili primjerice bankarska garancija, zalog na brodu 527 ili na nekom drugom brodu ili vrjednijoj imovini.

Kako piše u zapisniku, vjerovnik RH predlaže da se sudske nagodbe dopune tako da se u njima točno odredi sredstva osiguranja koja će 3. maj predati Uljaniku u stečaju.

U Brodogradilištu 3. maj izradili su plan restrukturiranja, koji je prihvatio Nadzorni odbor, no jedan od preduvjeta za uspješnu realizaciju tog plana je reguliranje odnosa između 3. maja i Uljanika u stečaju, koji je većinski vlasnik riječkog brodogradilišta.

Stoga su iz 3. maja, koji je još uvijek opterećen akumuliranim gubicima, uz plan restrukturiranja uputili i prijedlog sklapanja sudskih nagodbi između dviju tvrtki. Nadzorni odbor 3. maja prihvatio je odluku o nagodbi, koja bi stupila na snagu nakon što ju prihvati i Uljanik.

Predloženom nagodbom predviđa se da 3. maj prizna tražbine Uljanika i obveže se dugovanja podmiriti nakon predaje samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta, novogradnje 527 naručitelju, najkasnije do kraja veljače 2025. godine. (iPress)